656. rok akademicki Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna już z nowym statutem. Dokument ten został jednogłośnie przyjęty przez Senat UJ 29 maja 2019. Co to oznacza? Wiele zmian na różnych polach funkcjonowania Uczelni. – Najważniejsze dotyczą utworzenia na Uniwersytecie 26 dyscyplin naukowych oraz powo-łania do życia czterech szkół doktorskich: Szkoły Nauk Humanistycznych, Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Nauk Społecznych oraz Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Od 1 października 2019 zacznie obowiązywać nowa procedura przewodów doktorskich i habilitacji oraz nowy regulamin pracy – mówi rektor UJ prof. Wojciech Nowak w wywiadzie otwierającym numer. W nowej formule odbędą się także wybory władz na kadencję 2020–2024. Nowy rektor powinien zostać wybrany najpóźniej do 12 maja 2020.

Uroczystości inauguracyjne odbędą się w Auditorium Maximum, do którego przed godziną 11 dotrze z Collegium Maius wielobarwny orszak przedstawicieli władz Uczelni oraz profesorów reprezentujących wszystkie wydziały.

Podczas tegorocznej uroczystości, którą poprowadzi rektor UJ prof. Wojciech Nowak, za wybitne osiągnię-cia naukowe dokonane w ciągu ostatnich pięciu lat kalendarzowych Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Laur Jagielloński” uhonorowani zostaną: prof. Małgorzata Barańska (w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych) oraz prof. Gabriel Nowak (w dziedzinie nauk medycznych). Uroczyste ślubowanie, w obecności rektora, prorektorów, członków Senatu UJ i wszystkich zgromadzonych gości, złożą przedstawiciele studentów pierwszego roku UJ. Wykład inauguracyjny zatytułowany Chirurg XXI wieku: Technolog czy nadal artysta?wygłosi prof. Piotr Chłosta. Po południu, o godzinie 17, w Auditorium Maximum wystąpi Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.

To będzie szczególnie ważny rok. Dlatego w kulminacyjnym momencie inauguracyjnej uroczystości z pewnością mocno zaakcentowane zostaną przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka słowa: Quod felix, faustum, fortunatumque sit! Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!

Rita Pagacz-Moczarska

październik 211 / 2019