Nie bez emocji środowisko akademickie Uniwersytetu Jagiellońskiego oczekiwało na ostateczne wyniki wyborów 307. rektora najstarszej polskiej uczelni. 25 kwietnia 2024, decyzją Kolegium Elektorów, został nim dotychczasowy prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak, który tę zaszczytną funkcję sprawować będzie od 1 września 2024 do 31 sierpnia 2028.

Rektor elekt zapowiada, między innymi, tworzenie na Uniwersytecie możliwie najlepszych warunków zatrudnienia i kształcenia, zapewniających osobom pracującym i studiującym równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, a także poprawę i unowocześnienie przepływu informacji i komunikacji uniwersyteckiej, rozwijanie i wspieranie wszelkich form współpracy wewnątrz Uczelni, tworzących ramy dla konstruktywnego dialogu i przedsięwzięć sprzyjających poczuciu wspólnoty. Deklaruje też zapewnienie stabilności finansowej Uniwersytetu, zwiększenie liczby realizowanych na Uczelni międzynarodowych projektów badawczych, intensyfikację współpracy z najlepszymi uniwersytetami na świecie, ciągły rozwój programów kształcenia, uwzględniający zmieniające się potrzeby rynku pracy i największe wyzwania cywilizacyjne, jak również rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podejmowanie działań zorientowanych na przezwyciężenie kryzysu klimatyczno-ekologicznego, a także przeciwdziałanie wykluczeniu i nierównemu traktowaniu. Obiecuje oparcie wszystkich działań na wartościach i zasadach, które od początku istnienia Uniwersytetu wyznaczają ambitne cele naszej wspólnocie, a zarazem dalsze tworzenie nowoczesnej Uczelni, opartej o zasady równości i otwartości, wrażliwej na potrzeby społeczne, wykorzystującej najnowsze innowacje technologiczne i gotowej stawiać czoła największym wyzwaniom współczesności.

Szczegółowy program oraz życiorys rektora elekta zamieszczone zostały w bieżącym wydaniu „Alma Mater”. W nim ponadto fotoreportaż z uniwersyteckiej debaty, która odbyła się 17 kwietnia 2024 w Auditorium Maximum.

O stanowisko rektora UJ ubiegało się czworo kandydatów: poza rektorem elektem także prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec, prorektor ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki oraz prorektor ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, którzy wcześniej spotykali się także z pracownikami Uczelni podczas debat zorganizowanych przez Radę Klimatyczną, Samorząd Studentów oraz Towarzystwo Asystentów UJ.

Sylwetki prorektorów wybranych na kadencję 2024–2028 zostaną zaprezentowane w kolejnym wydaniu „Alma Mater”.

Zapraszam serdecznie do lektury!

Rita Pagacz-Moczarska

maj 249 / 2024